WP Desk Care - zadbaj o swój biznes online!

Sprawdzona opieka techniczna dla Twojego sklepu

Regulamin Programu Partnerskiego

 1. Usługa Programu Partnerskiego jest świadczona przez WP Desk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 75a lok.7, 00-819 Warszawa, numer NIP: 7011000958, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000863565.
 2. Regulamin określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w Programie Partnerskim WP Desk.
 3. W Programie Partnerskim mogą uczestniczyć osoby fizyczne, przedsiębiorcy oraz spółki prawa handlowego.
 4. Udział w Programie Partnerskim wymaga założenia konta Partnera w WP Desk oraz akceptację regulaminu.
 5. WP Desk zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszenia potencjalnego Partnera do programu oraz odmówienia udziału w Programie bez podawania przyczyny.
 6. W ramach uczestnictwa w Programie Partnerskim, Partner promuje produkty WP Desk poprzez umieszczenie na swojej stronie internetowej materiałów promocyjnych oraz linków partnerskich do serwisu WP Desk.
 7. W ramach Panelu Partnera, WP Desk udostępnia statystyki Programu Partnerskiego, m.in. odwiedziny z linków partnerskich i prowizje, które są podstawą rozliczeń pomiędzy WP Desk a Partnerem.
 8. Po zakupie produktów WP Desk przez poleconego Klienta przez link partnerski, Partnerowi zostanie naliczona prowizja.
 9. Po zakupie produktów WP Desk przez poleconego Klienta, Klient zostanie przypisany do Partnera, a Partner otrzyma dodatkowe wynagrodzenie przy każdym następnym zakupie tego Klienta.
 10. Z programu wykluczone są produkty z kategorii Zarządzanie Wysyłką oraz Integracje Kurierskie
 11. Partnerowi nie zostanie naliczona prowizja, jeśli:
  1. Klient zarejestrował się lub złożył zamówienie w serwisie WP Desk przed przystąpieniem Partnera do Programu Partnerskiego.
  2. Klient wcześniej kliknął link partnerski innego Partnera.
  3. Klient zwróci Produkt.
 12. Wysokość prowizji za polecenie Klienta oraz jego kolejne zakupy jest określona w Panelu Partnera.
  1. Wysokość prowizji może być ustalana indywidualnie dla każdego Partnera przy rozpoczęciu współpracy. Ewentualna zmiana wysokości prowizji musi być zaakceptowana przez Partnera i WP Desk.
  2. Wysokość prowizji może być ustalana indywidualnie dla każdego Produktu i zmieniana bez uprzedniego informowania Partnera.
 13. Prowizje zgromadzone przez Partnera są sumowane w ramach konta i są dostępne w Panelu Partnera. Rozliczenie środków następuje nie częściej niż 1 raz w miesiącu. Minimalna kwota wypłaty to 100 zł netto.
  1. Ze względu na politykę zwrotów, która zapewnia klientom 30 dni na zwrot produktów i otrzymanie pełnego zwrotu kosztów, prowizje będą wypłacane z miesięcznym opóźnieniem względem faktycznej sprzedaży. Na przykład, za sprzedaż realizowaną w styczniu, Partner wystawi fakturę w marcu.
 14. Zestawienie prowizji przygotowane przez WP Desk będzie jedyną podstawą do wypłacenia wynagrodzenia Partnerowi.
 15. Wynagrodzenie zostanie wypłacone Partnerowi w ciągu 14 [czternastu] dni od przesłania zgłoszenia chęci wypłaty prowizji przez formularz znajdujący się w Panelu Partnera. Wynagrodzenie zostanie wypłacone przelewem bankowym lub na konto PayPal.
 16. Partner, który prowadzi działalność gospodarczą zobowiązuje się do wystawienia faktury.
 17. Partner, który jest osobą fizyczną nie ma obowiązku wystawiania faktury. Partner odpowiada za rozliczenie się ze swoim Urzędem Skarbowym zgodnie ze swoją rezydencją podatkową.
 18. W przypadku rezygnacji z udziału w Programie Partnerskim prowizje zostaną zsumowane na dzień złożenia rezygnacji i wypłacone bez względu na ich wysokość.
 19. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Programu Partnerskiego Partner może zgłosić przez formularz kontaktowy umieszczony na stronie WP Desk.
 20. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 [czternastu] dni od ich otrzymania, a Partner zostanie poinformowany o wyniku reklamacji na adres e-mail podany w formularzu kontaktowym.
 21. WP Desk zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu Partnerskiego w dowolnym czasie, ale poinformuje o tym fakcie Partnera przynajmniej 14 [czternaście] dni przed tym faktem na adres e-mail podany w koncie Partnera. WP Desk zastrzega sobie prawo do zawieszenia Programu Partnerskiego ze skutkiem natychmiastowym bez podania przyczyny.
 22. W przypadku zakończenia Programu Partnerskiego, WP Desk zsumuje zgromadzone prowizje na dzień tego faktu oraz wypłaci je bez względu na ich wysokość.
 23. Udział w Programie Partnerskim nie podlega przeniesieniu na inny podmiot, zwłaszcza prawa i obowiązki Partnera nie mogą być przenoszone, sprzedawane ani zbywane w żaden inny sposób, w szczególności pomiędzy Partnerami.
 24. Partner zobowiązuje się do niemanipulowania uzyskiwanymi prowizjami, w szczególności dotyczy to, ale nie ogranicza się do:
  1. niezakładania dodatkowych kont na swoje dane w celu uzyskania prowizji,
  2. niezakładania fikcyjnych kont Klientów w celu uzyskania prowizji,
  3. wprowadzania Klientów w błąd odnośnie produktów lub usług WP Desk,
  4. stosowania reklam w wyszukiwarkach internetowych z wykorzystaniem nazwy WP Desk (także w zmienionej formie lub z błędami) lub nazw produktów WP Desk,
  5. oferowania nagród lub zwrotów (cash back) polecanym Klientom,
  6. oferowania kuponów rabatowych lub sugerowania otrzymania kuponu lub zniżek poprzez skorzystanie z polecenia Partnera,
  7. manipulowania cookies (cookie stuffing) w celu uzyskania prowizji, gdy użytkownik faktycznie nie kliknął w link Partnera,
  8. używania nazwy WP Desk (także w zmienionej formie lub z błędami) w nazwach domen.

  Wszelkie takie działania będą skutkowały natychmiastowym zablokowaniem konta Partnera oraz anulowaniem zgromadzonych prowizji.

 25. O zmianach dotyczących funkcjonowania Programu Partnerskiego, WP Desk będzie informował Partnera na adres e­-mail podany w koncie Partnera.
 26. Partner udziela zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez WP Desk w celu realizacji Programu Partnerskiego. Partner wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości dotyczących Programu Partnerskiego wysyłanych przez WP Desk na adres e­-mail podany w koncie Partnera.
 27. WP Desk nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, w przypadku gdy jest to spowodowane zdarzeniami o charakterze siły wyższej, jak również gdy nastąpiło to z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów, na których zachowania nie ma on wpływu. WP Desk nie ponosi również odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego działania sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego.
Dołącz do Programu Partnerskiego

Ostatnia aktualizacja: 24.02.2021 r.