Cookies preferences

Others

Inne niekategoryzowane pliki cookie to te, które są analizowane i nie zostały jeszcze przypisane do żadnej z kategorii.

Necessary

Necessary
Niezbędne pliki cookie są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Te pliki cookie zapewniają działanie podstawowych funkcji i zabezpieczeń witryny. Anonimowo.

Advertisement

Reklamowe pliki cookie są stosowane, by wyświetlać użytkownikom odpowiednie reklamy i kampanie marketingowe. Te pliki śledzą użytkowników na stronach i zbierają informacje w celu dostarczania dostosowanych reklam.

Analytics

Analityczne pliki cookie są stosowane, by zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję ze stroną internetową. Te pliki pomagają zbierać informacje o wskaźnikach dot. liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.

Functional

Funkcjonalne pliki cookie wspierają niektóre funkcje tj. udostępnianie zawartości strony w mediach społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcjonalności podmiotów trzecich.

Performance

Wydajnościowe pliki cookie pomagają zrozumieć i analizować kluczowe wskaźniki wydajności strony, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia dla użytkowników.

WP Desk Care - zadbaj o swój biznes online!

Sprawdzona opieka techniczna dla Twojego sklepu

regulamin-do-19092021

REGULAMIN SERWISU WPDESK.PL (ważny do 19.08.2021)

 

§1 Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin, zwany dalej “Regulaminem”, określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym: www.wpdesk.pl, zwanego dalej “Sklepem”.
Sklep jest prowadzony przez spółkę: WP Desk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 151/10, 02-326 Warszawa, numer NIP: 7011000958, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000863565, zwaną dalej “Administratorem sklepu”.
Każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną zainteresowaną korzystaniem ze Sklepu dokonując rejestracji w Sklepie lub składając zamówienie staje się jego Klientem i oświadcza, że zapoznała się z Regulaminem Sklepu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT.
Promocje oferowane przez Sklep nie łączą się. Klient może skorzystać tylko z jednej promocji, chyba, że regulamin promocji wyraźnie przewiduje możliwość łącznego korzystania z kilku promocji.

§2 Produkty

Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż programów komputerowych (“Wtyczki”) oraz usług (“Usługi”) zwanych razem “Produktami”.
Realizacja każdej Usługi sprzedawanej w Sklepie jest objęta osobnym regulaminem, który Klient akceptuje przy składaniu zamówienia.
Wtyczki sprzedawane w Sklepie są objęte licencją GNU GPL 3 dołączaną do każdej Wtyczki.
Wtyczki sprzedawane w Sklepie są oferowane w 3 rodzajach subskrypcji: na 1 stronę, 5 stron i 25 stron WWW, oraz są objęte płatnościami cyklicznymi.
Okres ważności subskrypcji to 1 rok liczony od daty zakupu.
Możliwe są jedynie płatności w ramach rocznych subskrypcji.
Subskrypcję można przedłużyć w dowolnym momencie od daty zakupu, ale przed jej wygaśnięciem. Przy przedłużeniu aktywnej subskrypcji, obowiązuje cena, po której Klient kupił wtyczkę, nawet, jeśli po tym czasie zmienił się cennik. Po wygaśnięciu subskrypcji nie można jej przedłużyć, a w przypadku chęci korzystania z Wtyczki, należy złożyć nowe zamówienie.
Subskrypcje automatyczne to subskrypcje, które zostały opłacone przez system płatności wspierający płatności cykliczne (karta płatnicza PayU lub PayPal). Subskrypcje manualne to subskrypcje, które zostały opłacone przez system płatności niewspierający płatności cyklicznych (przelew on-line, przelew bankowy).
Dla subskrypcji automatycznych płatności cykliczne są automatycznie włączone, co oznacza, że subskrypcja będzie automatycznie przedłużana w momencie zakończenia jej ważności, a Sklep będzie procesował płatność.
Klient ma prawo zrezygnować z automatycznych płatności rocznych w dowolnym momencie na stronie subskrypcji w koncie Klienta. W przypadku płatności miesięcznych Klient ma prawo zrezygnować z automatycznych płatności po opłaceniu pełnych 12 (dwunastu) cykli rozliczeniowych (subskrypcja roczna z płatnościami miesięcznymi).
Subskrypcje manualne wymagają każdorazowo przedłużenia przez Klienta.
Do korzystania z zakupionej Wtyczki konieczne jest użycie klucza API potrzebnego do aktywacji. Klient aktywuje klucz API, który zostaje przypisany do konkretnej strony WWW. Możliwa jest dezaktywacja klucza i aktywacja na innej stronie WWW.
Klucz API jest dołączany do każdej zakupionej Wtyczki. Otrzymany klucz API należy aktywować we wtyczce WP Desk Helper, która nieodpłatnie jest dostarczana przez Administratora sklepu.
Aktywna subskrypcja uprawnia do otrzymywania aktualizacji Wtyczek oraz wsparcia technicznego. Po wygaśnięciu subskrypcji Klient może nadal korzystać z Wtyczek, ale już bez wsparcia oraz aktualizacji. Po wygaśnięciu subskrypcji nie ma możliwości pobierania Wtyczek za pomocą Sklepu, nawet tych wersji, z których Klient korzystał w czasie ważności subskrypcji. Po okresie ważności subskrypcji nie ma również możliwości aktywowania klucza API, jeśli nie został on wcześniej aktywowany lub jeśli został zdezaktywowany.

§3 Składanie zamówień

Warunkiem dokonania zakupu Produktu jest wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu.
Klient jest zobowiązany wypełnić formularz zamówienia w sposób kompletny i poprawny, podając dane zgodne ze stanem faktycznym.
Zamówienia można składać całodobowo.
W ciągu 24 godzin Sklep informuje Klienta o otrzymaniu zamówienia przesyłając na adres poczty elektronicznej Klienta stosowne potwierdzenie.
Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta.
Klient i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej przez PayU, Klient zawierając umowę oraz wybierając określony Produkt wyraża zgodę na cykliczne, coroczne pobieranie przez Operatora Płatności (PayU S.A) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości 50% wartości opłaty za Produkt. Opłata będzie pobierana przez Operatora Płatności raz w roku.
Klient w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności (PayU S.A.). PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualnych identyfikatorów karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Klienta unikalnego identyfikatora za pomocą którego Klient cyklicznie dokonuje płatności na rzecz firmy.

§4 Płatności i realizacja zamówień

W Sklepie honorowane są następujące formy płatności:
1.1. karta płatnicza/przelew internetowy – zapłata realizowana jest za pośrednictwem systemu płatności PayU w czasie rzeczywistym; zamówienie jest realizowane po odnotowaniu wpływu wartości zamówienia na konto Sklepu w systemie PayU.
1.2. PayPal – zapłata realizowana jest za pośrednictwem systemu płatności PayPal w czasie rzeczywistym; zamówienie jest realizowane po odnotowaniu wpływu wartości zamówienia na konto Sklepu w systemie PayPal.
1.3. przelew bankowy – zapłata następuje poprzez złożenie przez Klienta przelewu wartości zamówienia na konto bankowe Sklepu podane po złożeniu zamówienia.
W przypadku braku zapłaty za zamówiony Produkt w terminie 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, zamówienie jest anulowane.
Realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności.
W przypadku Produktów do pobrania informacja o możliwości pobrania zamówionych Produktów jest wysyłana do Klienta na adres e-mail podany przy złożeniu zamówienia.
Faktura VAT jest wystawiana w terminie 7 dni od dnia zaksięgowania na koncie Sklepu płatności z tytułu zamówienia. Klient zobowiązany jest do podania danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§5 Reklamacje

Reklamacje dotyczące zamówionych Produktów mogą być składane poprzez formularz kontaktowy na stronie https://www.wpdesk.pl/support/ lub listownie, w terminie 7 dni od daty zdarzenia uzasadniającego zwrot. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Klienta, adres Klienta, numer zamówienia, datę złożenia zamówienia, przedmiot zamówienia, przyczynę reklamacji oraz dane kontaktowe Klienta oraz potwierdzenie zakupu reklamowanego Produktu (np. faktura VAT, potwierdzenie przelewu).
Reklamacje zgłaszane przez Użytkownika będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia.
Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

§6 Wymogi techniczne

Korzystanie ze Sklepu przez Klienta wymaga:
dostępu do sieci Internet,
korzystania z przeglądarki stron www (zalecane przeglądarki: Microsoft Internet Explorer od ver. 8.0, Mozilla Firefox od ver. 6.0, Opera od ver. 12.0, Google Chrome od ver. 20.0 oraz Safari od ver. 5.1),
posiadania aktywnego i sprawnego konta e-mail w celu odbierania wiadomości poczty elektronicznej.
Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 jest przedmiotem oddzielnej umowy pomiędzy Klientem a usługodawcą.
Dla prawidłowego działania Sklepu konieczne jest ponadto aby systemy teleinformatyczne Klienta miały włączoną obsługę plików cookies oraz włączoną obsługę języka skryptowego JavaScript.
Podczas odwiedzin przez Klienta strony internetowej Sklepu, system informatyczny Sklepu wysyła do komputera Klienta co najmniej jeden plik Cookie, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer Sklepu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Klienta w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, datę i godzinę przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość usług świadczonych przez Sklep dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Klientów oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest strona Sklepu. Klient może zabronić odbierania plików cookie, przez co pozostanie anonimowy. Nie zezwalając na rejestrację plików cookie, Sklep nie będzie mógł jednak zidentyfikować Klienta ani jego preferencji.

§7 Prawa autorskie

Wszystkie zdjęcia ich opisy oraz inne materiały wizualne lub tekstowe, zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są własnością Administratora sklepu.
Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie materiałów określonych w ust. 1 powyżej bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Administratora sklepu.

§8 Ochrona danych osobowych

Klient poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora sklepu w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.
Administratorem danych osobowych jest Administrator sklepu.
Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu oraz usług świadczonych na jego podstawie, oraz w celach promocyjnych i marketingowych.
Każdy rejestrujący się lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej informacji związanych z przebiegiem realizacji zamówień, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie itp.
Inne informacje dotyczące działania Sklepu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Sklepu, o promocjach Sklepu lub promujących produkty partnerów Sklepu przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę
Administrator sklepu informuje, iż Klient nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia wykonanie wobec Klienta usług określonych w Regulaminie.
Zgromadzone dane podlegają ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Klient w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia. Skorzystanie z tego prawa jest realizowane poprzez wysłanie na adres Administratora danych podpisanego wniosku.

§9 Postanowienia końcowe

Administrator Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sklep poinformuje Klientów o wprowadzonych zmianach oraz dacie od której wejdą one w życie poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Sklepu na co najmniej 7 dni przed tą datą.
Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu podlegają postanowieniom poprzednio obowiązującego Regulaminu. Klient dokonuje akceptacji wprowadzonych do Regulaminu zmian poprzez korzystanie ze Sklepu po dacie wejścia tych zmian w życie. W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych do Regulaminu, Klient może zrezygnować z korzystania ze Sklepu i żądać usunięcia założonego w sklepie konta Klienta.
W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
Administrator Sklepu zastrzega możliwość wystąpienia przerw w działaniu strony internetowej Sklepu – w związku konserwacją , przebudową lub modernizacją sklepu. Ponadto w przypadku przerw technicznych Sklep zamieści odpowiedni komunikat informacyjny na stronie internetowej Sklepu z oznaczeniem szacowanego czasu ograniczeń w dostępności strony. Sklep podejmuje starania, aby przerwy techniczne występowały jak najrzadziej oraz aby były jak najmniej uciążliwe dla jego Klientów.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.07.2013 r.
Ostania aktualizacja regulaminu 24.02.2021 r.